Thesis Format

© 1994年,2009年香港大學中文學院

版權,著作權所有 © 香港大學中文學院

書名:研究論文格式舉要
編者:黃啟華
修訂:鄧昭祺
出版:香港大學中文學院
版次:1994年8月第一版
2000年8月第一次修訂
2005年9月第二次修訂
2007年9月第三次修訂
非賣品

按此下戴

© 1994年,2009年香港大學中文學院

版權,著作權所有 © 香港大學中文學院

書名:研究論文格式舉要
編者:黃啟華
修訂:鄧昭祺
出版:香港大學中文學院
版次:1994年8月第一版
2000年8月第一次修訂
2005年9月第二次修訂
2007年9月第三次修訂
非賣品

按此下戴