Ms. CHIU Ying Ki Celia 趙櫻淇女士

  • BA(HKU), MPhil Student
  • Dr. YEUNG Wing On Henri & Dr. HUI Chun Hing
  • cykcelia@connect.hku.hk

趙櫻淇,本科畢業於香港大學文學院,雙主修中國語言文學與中國歷史文化。現為香港大學中文學院哲學碩士研究生,研究範疇為唐朝政治與軍事史。